search
 
-A +A
 
 
www.seso.go.th หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่าง

งานบริการคนหางาน

งานบริการนายจ้าง

   

www.seso.go.th : Webboard

POST : 11473 ข่าวเปิดสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง 2555 มีความเป็นไปได้ที่เปิดสอบ 99 %
View 706
Ans 1

Member
ข่าวเปิดสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง 2555 มีความเป็นไปได้ที่เปิดสอบ 99 %
Thaionline1 < iamaom55@hotmail.com >

ข่าวเปิดสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง 2555  มีความเป็นไปได้ที่เปิดสอบ 99 %


ข่าวสอบปลัดอำเภอ มีความเป็นไปได้ที่เปิดสอบ 99 % เว็ปที่กรมขึ้นโครงเว็ปที่รับสมัคร เตรียมประกาศแล้ว รับสมัครทางอินเตอร์เนต 30 เม.ย.-22 พ.ค.55 นี้ !!
ปลัดอำเภอ มีความเป็นไปได้ที่เปิดสอบ 99 % ตอนนี้ที่ website http://job.dopa.go.th

กำลังจัดทำคอยไว้แล้วครับรับสมัครทาง internet วันที่ 30 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10790

 

เปิดสอบปลัดอําเภอ 2555 คู่มือเตรียมสอบปลัดอําเภอ 55

ตัวอย่างคำถาม แนวข้อสอบปลัดอำเภอ

1. การมอบหมายอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในข้อใดไม่ถูกต้อง

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีน้ำมันดีเซลจากสถานค้าปลีกในเขต

จังหวัดได้ในอัตราลิตรละเท่าใด

3. นโยบายทั่วไป กรมการปกครอง (พ.ศ.2555 - 2557) ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความ

มั่นคงภายใน ข้อใดไม่ถูกต้อง

4. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ใด

5. บุคคลใดมีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

6. ข้อใดไม่ใช่การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือขอเปลี่ยนบัตรตามความสมัครใจ

7. ข้อใดมิใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

8. กรมการปกครอง เคยมีชื่อว่า

9. สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีอยู่หลายประการ ยกเว้นข้อใด

10. ข้อใดมิใช่สิทธิเสรีภาพที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

11. รศ.สุกิจ เจริญรัตนกุล เป็นอธิบดีกรมการปกครอง คนที่

12.พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) แก้ไขเมื่อใด (พ.ศ.2554)

13. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเน้นหนักของกรมการปกครองปี 2555

14. รอบการทำบัตรรอบหนึ่งมีระยะเวลากี่ปี กี่ประเภท

15. อะไรไม่ใช่ภารกิจหลักของกรมการปกครองในทศวรรษหน้า

16. ส่วนราชใดต่อไปนี้ที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

17. หัวหน้าส่วนราชการของกรมการปกครองในส่วนภูมิภาค คือ

18. ผู้ว่าราชการจังหวัดป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจึงทำหน้าที่แทนการ

ปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตรงกับข้อใด

19. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุความ

จำเป็นซึ่งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นั้นจะเสียสิทธิใด


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบปลัดอำเภอ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
- ข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- ข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยว สังคมเศรษฐกิจ และการเมือง
- ข้อสอบวิชากฎหมายที่ประชาชนควรทราบ
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- รวบรวม ถาม-ตอบ เกี่ยวกับข้อสอบปลัดอำเภอ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
- แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ 2548 และ 2551
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555
รวมข้อสอบและสรุป กฎมาย พรบ. ทุกตัวที่ใช้สอบเช่น
- กฎหมายการบริหาราชแผ่นดิน
- กฎหมายการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
- กฎหมายการบริหารการปกครองท้องที่
- กฎหมายการรักษาความสงบเรียบร้อย
- การบริหารการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
- การอำนวยความยุติธรรมในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง


สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10794

< 22 April 2012 23:08:21 >
  
Member
cc

kk < fono_9991@hotmail.com >
< 01 May 2012 18:49:01 >
 

Suggestion

Webboard Member login :

Please login your account before post or answer in webboard. If you don't have account member, please click new member for member register.
     
Email :  
Password :  
     
   
Forgot password ?

 
| หน้าหลัก |

ข่าวประชาสัมพันธ์

|

ตำแหน่งงานว่าง

| งานบริการคนหางาน |

งานบริการนายจ้าง

©Copyright 2002-2016 All rights reserved.