search
 
-A +A
 
 
www.seso.go.th หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่าง

งานบริการคนหางาน

งานบริการนายจ้าง

   

www.seso.go.th : Webboard

POST : 11633 คู่มือเตรียมสอบรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
View 350
Ans 0

Member
คู่มือเตรียมสอบรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
sayrung < lookmoo_00@hotmail.com >

คู่มือเตรียมสอบรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)


วัตถุประสงค์

1 เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงผู้ประสงค์ที่จะขาย พริกทั่วไป ในการนำผลิตผลพริกมาจำหน่าย

2 เป็นการดำเนินธุรกิจครบวงจร โดยรับซื้อพริกจากกลุ่มลูกค้า อ.ต.ก.

3 เป็นโครงการนำร่องในการดำเนินธุรกิจค่าพริก เพื่อหารายได้

4 พัฒนาให้เป็นตลาดกลางค้าพริก

ระยะเวลาเริ่มโครงการ

ตั้งแต่เดือนกันยายน

การรับซื้อ

รับซื้อพริกจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประสงค์จะขายพริกทั่วไป โดยพิจารณา รับซื้อจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเป็นลำดับแรก

สถานที่รับซื้อ

คลังสินค้าและปัจจัยการผลิต อ.ต.ก. อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชนิดของพริกแห้งที่รับซื้อ พริกแห้งพันธุ์ยอดสน และพันธ์จินดา

ราคารับซื้อ

คณะอนุกรรมการกำหนดราคารับซื้อและจำหน่ายพริกของ อ.ต.ก. จะเป็นผู้กำหนดราคา รับซื้อ และแจ้งให้สำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดนครราชสีมาทราบเป็นประจำทุกวัน หรือทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา

การจ่ายเงิน

อ.ต.ก. จะจ่ายเงินค่าพริก ค่ากระสอบ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายต่างๆ จากเงินสดสำรองจ่าย โดยวิธีใช้ใบถอนเงินฝากธนาคารจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ ธ.ก.ส. สาขา โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

การเก็บรักษา

คัดแยกพริกแห้งตามสายพันธ์ บรรจุในถุงพลาสติคใส ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม เก็บรักษา ในคลัง อ.ต.ก. อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

การจำหน่าย

เป้าหมายที่ อ.ต.ก. จะจำหน่าย ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าพริก และโรงงานแปรรูปพริก


11. โครงการอาหารปลอดภัย Food Safety ปรับปรุงอะไรบ้าง

ระยะที่ 1 ดำเนินงานปรับปรุงตลาดสด แผงผลไม้และของแห้งทางด้านทิศตะวันออกและป้ายต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 สัปดาห์

ระยะที่ 2 ดำเนินการปรับปรุงตลาดสดส่วนที่เหลือ ห้องน้ำ 2 หลัง อาคารเก็บอัดขยะ ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าถนนพหลโยธิน แผงผลไม้และของแห้งทางด้านทิศตะวันออกส่วนที่เหลือ ลานเอนกประสงค์ และป้ายต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 16 สัปดาห์


10. โครงการอาหารปลอดภัย Food Safety

อ.ต.ก. ได้จัดอบรมผู้ประกอบการค้า , การตรวจสุขภาพ และจัดทำบัตรประจำตัวผู้ประกอบการค้า โดยกรมอนามัยให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


9. โครงการปรับปรุงตลาดสดต้นแบบ

ความเป็นมา

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการปรับปรุงตลาด อ.ต.ก. ให้เป็นมาตรฐานตลาดสดต้นแบบสำหรับตลาดอื่นต่อไป

มาตรฐานตลาดสดต้นแบบ

อ.ต.ก. จัดทำมาตรฐานตลาดสดต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน โดยได้นำหลักเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และกรมการค้าภายใน มาปรับใช้เป็นมาตรฐานของ อ.ต.ก.

การดำเนินงาน

ระยะที่ 1 ดำเนินงานปรับแปรุงตลาดสด แผงผลไม้และของแห้งทางด้านทิศตะวันออกและป้ายต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 สัปดาห์

ระยะที่ 2 ดำเนินการปรับปรุงตลาดสดส่วนที่เหลือ ห้องน้ำ 2 หลัง อาคารเก็บอัดขยะ ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าถนนพหลโยธิน แผงผลไม้และของแห้งทางด้านทิศตะวันออกส่วนที่เหลือ ลานเอนกประสงค์ และป้ายต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 16 สัปดาห์


8. E-mail หน่วยงาน

mofmart@mof.or.th


7. Web Site หน่วยงาน

http://www.mof.or.th


6. ยุทธศาสตร์

1 พัฒนาตลาดที่มีมาตรฐาน

วิธีการ เป็นศูนย์กลางการตลาด เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายครบทุกภูมิภาค , ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสินค้าเกษตร , จัดให้มีข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้บริโภค

2 ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์

วิธีการ ดำเนินธุรกิจเองเองเต็มศักยภาพ , ให่เช่าทั้งหมด บางส่วนหรือ โอนให้หน่วยงานของรัฐ , จ้างมืออาชีพบริหารจัดการ , ขาย

3 พัฒนาสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

วิธีการ สร้างสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานตรา อ.ต.ก. , มีร้านค้าจัดจำหน่ายทันสมัยที่มีระบบเพื่อเกษตรกร , สร้างองค์ความรู้ โดยประมวลความรู้จากภายในและภายนอก , ร่วมลงทุนกับเอกชน

4 การบริหารหนี้สิน

วิธีการ ปรับโครงสร้างหนี้และเร่งรัดการชำระหนี้ , เสนอแนวทางแก้ไขต่อเจ้าหนี้ , เพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดหนี้ , ขอตัดหนี้สูญ

5 พัฒนาศักยภาพองค์กร

วิธีการ ปรับโครงสร้างองค์การ/การบริหารงานให้สอดคล้องกับภารกิจ , พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ , จัดทำตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลงานทุกระดับ

6 เสถียรภาพสินค้าเกษตร

วิธีการ เป็นองค์การสนองนโยบายรัฐที่มีประสิทธิภาพ


5. วิสัยทัศน์

สู่ความเป็นเลิศการตลาดสินค้าเกษตร

เป้าหมาย :-

- เพิ่มทางเลือกทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร

- เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

- มีธุรกิจเลี้ยงตนเองได้


3. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ.2517 และ พ.ศ.2535 ได้

กำหนดไว้ 8 ข้อ ดังนี้:-

1. จัดตั้งตลาดกลาง เพื่อให้เป็นแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ การเกษตร

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ส่งผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ สินค้าทางการเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาจำหน่ายโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

3. ซื้อและจัดให้มีการซื้อผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน รวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อจำหน่าย

4. ดำเนินการพยุงราคาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

5. ช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิต การจำหน่าย การตลาด การเก็บรักษา และการขนส่งซึ่งผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร

6. ดำเนินการหรือส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรดำเนินการค้าขนส่ง และรับฝากซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ปัจจัยในการผลิตวัสดุการเกษตร เครื่องมือเครื่องใช้ใน

การเกษตร หรือเครื่องอุปโภคและบริโภค

7. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานและการผลิต ผลิตผลการเกษตร ให้ตรงกับความต้องการของการตลาด

8. ดำเนินการในฐานะตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดหาปัจจัยในการผลิต และเครื่องอุปโภคและบริโภค จำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่สมควร


3. เครื่องหมายหน่วยงาน

ความหมายของตราประจำ อ.ต.ก. ออกแบบโดยกรมศิลปากร มีลักษณะเป็นดวงตรารูปวงกลม ลายกลางมีรูปพระวิรุณทรงนาค หมายถึงองค์การนี้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองรับด้วยลายเมฆ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เบื้องหลังเปล่งรัศมี หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง พระหัตถ์ขวาถือถุงเงิน หมายถึง ทุนทรัพย์ในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ หมายถึงอำนาจบริหาร อันทรงไว้ซึ่งความสุจริตยุติธรรม ภายในวงขอบด้านขวามีผลิตผลทางการเกษตรประกอบด้วย ข้าวข้าวโพด ไข่ และพืชผักผลไม้ บนซ้ายมีอุตสาหกรรม ได้แก่ ฝ้ายไหม เครื่องปั้นดินเผาเครื่องไม้ จำหลัก เครื่องเขินและเครื่องถม ประกอบอยู่ 2 ข้าง เบื้องล่างเหนือขอบตรา มีอักษรคำว่า "องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร"


2. ประวัติความเป็นมา

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก.เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2517

สหกรณ์ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก.

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2517Click for enlage picture.
< 12 July 2012 12:08:29 >
 

Suggestion

Webboard Member login :

Please login your account before post or answer in webboard. If you don't have account member, please click new member for member register.
     
Email :  
Password :  
     
   
Forgot password ?

 
| หน้าหลัก |

ข่าวประชาสัมพันธ์

|

ตำแหน่งงานว่าง

| งานบริการคนหางาน |

งานบริการนายจ้าง

©Copyright 2002-2016 All rights reserved.